Dogovorene uštede u Budžetu Općine Bužim
1. Mart. 2014. u 12:29

Na inicijativu općinskog načelnika Agana Bunića, danas je u sali Općine Bužim održan radni sastanak, na temu neophodnih smanjenja troškova rada

Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, službi organa uprave, javnih ustanova i preduzeća, a na tragu usvojenih zaključaka na posljednjoj vanrednoj sjednici Općinskog vijeća općine Bužim održanoj 22. 02. 2014. godine.

Sastanku su se odazvali predsjedavajući Općinskog vijeća Abid Mulalić, direktori javnih ustanova, šefovi službi, sekretar Općinskog vijeća, te predsjednik sindikalne organizacije organa uprave Općine Bužim.

Jednoglasno su usvojeni slijedeći zaključci:

  • Plaće i naknade zaposlenika organa uprave definisati Odlukom o plaćama i naknadama, na način da koeficijenti i osnovica zadovoljavaju zakonski propisan minimum.
  • Dnevnice vijećnika u Općinskom vijeću i naknade za članstvo u komisijama Općinskog vijeća će se umanjiti za 30%, dok se naknada za rad u kolegiju Općinskog vijeća ukida u potpunosti.
  • Plaće direktora u JP i JU neće prelaziti iznos od dvije prosječene plate u FBiH.
  • Visina naknada predsjednika i članova upravljačkih struktura (skupštine, upravni i nadzorni odbori) u JP i JU neće prelaziti iznos od 100 KM.
  • Troškovi materijala i usluga na nivou organa uprave, JP i JU će se svesti na minimum koji je neophodan za funkcionisanje organa uprave, JP i JU.
  • Reprezentacija općinskog načelnika, predsjedavajućeg, službi i direktora u JP i JU će se umanjiti za 20%.
  • Upotreba službenih telefona općinskog načelnika, predsjedavajućeg, službi i direktora u JP i JU će se umanjiti za 20%.
  • Zadužuju se ovlašteni predlagači da za sprovođenje navedenih zaključaka pripreme ili donesu neophodne akte u roku od (30) trideset dana.

Na ovaj način rukovodstvo općine Bužim se nije oglušilo na zahtjeve nezadovoljnih građana te je u duhu ukupne ekonomske i socijalne situacije u državu i općini predložilio mogući način smanjenaja javne potrošnje a sve sa ciljem da se povećaju i ispune obećanja u oblasti socijalnih davanja za najugoroženije građane općine Bužim. Ovim dogovorom rukovodstvo općine je poslalo poruku da želi razgovarati sa građanima, privrednicima i svim ostalim koji su zaintresirani za prevazilaženje postojećeg stanja u društvu.